Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu VPVB

Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu VPVB

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšana virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005) Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Derīgo izrakteņu (smilts un smilts–grants) ieguve atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši” Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā. 2021. gada 21.maijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “55M”

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 13.marta lēmums Nr. 5-01/235.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: Ietekmes uz vidi novērtējums veikts, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2020.gada 12.marta paredzētās darbības Ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. DA20SI0008, Vides pārraudzības valsts biroja 22.09.2020. izsniegto programmu „Programma Nr. 5-03/13 ietekmes uz vidi novērtējumam derīgo izrakteņu (smilts un smilts–grants) ieguvei atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši” Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2021.gada 8.februāra līdz 9.martam.Tās laikā tika saņemti atzinumi no Jēkabpils novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes un VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojums precizēts saskaņā ar saņemtajiem komentāriem no Dabas aizsardzības pārvaldes un 22.03.2021.iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar IVN aktuālo ziņojumu var iepazīties SIA „Ošukalns” tīmekļa vietnē www.osukalns.lv.

Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2021.gada 25. maijā.

 

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana.zip

IVN zinojums aktualizets.zip

Atzinums Nr. 5-04_09.zip

16.07.2021_5-01_696.zip